Företagsbot vid arbetsplatsolycka

Ett byggbolag arbetade med att montera prefabricerade hus. Husväggarna anlände till byggarbetsplatsen i stuvar med tre till fyra husväggar i varje stuv. Dessa stuvar placerades ståendes på marken utan tillräcklig stöttning. På det ställe där stuven placerades så sluttade marken neråt. Det blåste dessutom kraftigt och snöade och var mörkt vid tidpunkten för när arbetet skulle utföras.

När det var dags att montera väggarna så gick två av arbetstagarna för att ta bort den skyddsplast som satt runt stuven. Denna skyddsplast satt runt alla fyra väggarna och väggarna kunde därför inte lyftas och monteras utan att skyddsplasten först togs bort. När arbetstagarna tagit bort plasten runt stuven så välte väggarna och en av arbetstagarna klämdes fast under väggarna. Arbetstagaren fick då allvarliga skador i form av krosskador, fraktur på bäckenet, spricka på korsbenet, och skada på levern.

Åklagaren yrkade ansvar för arbetsmiljöbrott och målet prövades av Östersunds tingsrätt. I domen fann tingsrätten att bolaget inte hade gjort någon riskanalys av arbetet eller genomfört någon skyddsrond. Bolaget hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga olyckan såsom att anordna tillfredsställande belysning och plana ut underlaget. Bolaget hade heller inte sett till att husväggarna stod uppställda i stuvställ som skulle ha förhindrat dem från att välta. Tingsrätten konstaterade att bolaget av oaktsamhet hade vållat arbetstagaren en kroppsskada som inte var ringa och av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen och dess skyddsföreskrifter ålegat bolaget till förebyggande av olycksfall och att denna oaktsamhet resulterat i olyckan. Bolaget ålades därför att betala en företagsbot på 200 000 kr. Något skadestånd till arbetstagaren utgick dock inte eftersom tingsrätten fann att bolaget inte avsiktligt hade orsakat arbetstagarens skada.

Östersunds tingsrätt dom den 22 juni 2011 i mål B 330-11. Den skadade arbetstagaren företräddes av förbundsjuristen Anneli Anderbjörk Ohlsson, 08-6766366.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt