För sjuk för anpassade arbetsuppgifter hos Samhall

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i Fastighetsanställdas förbund vunnit ett mål om sjukpenning i Kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrätten konstaterar att medlemmens sjukdomsbesvär förvärrats. Trots att hon haft anpassade arbetsuppgifter har hon av såväl läkare som arbetsgivare inte bedömts klara arbetet och hon har även svårigheter att klara sin vardag i övrigt. Enligt kammarrättens mening är hennes sjukdomsbesvär av den omfattningen att hennes arbetsförmåga får anses ha varit helt nedsatt under den i målet aktuella tiden.

Medlemmen har sjukersättning 25 procent och arbetar på Samhall 75 procent. Försäkringskassan menade att hon trots sina besvär kunde arbeta med för henne anpassade uppgifter på Samhall. Vid överklagandet beaktade förvaltningsrätten att hon uppbar sjukersättning och att Samhall poängterat att arbetet hos dem anpassas efter varje medarbetares funktionshinder. I processen i kammarrätten framfördes att Samhall dock har ett leveransansvar mot kunderna och att arbetsgivaren inte kan plocka ut enbart lättare arbetsuppgifter till medlemmen varför de inte har några lämpliga arbetsuppgifter att erbjuda. Kammarrätten bedömde därmed att hennes arbetsförmåga varit helt nedsatt.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Fastighets. Ombud var förbundsjuristen Elizabeth Östman, tel 08 – 676 63 72.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt