Elektriker fick 2 miljoner pga patientskada

LO-TCO Rättsskydd AB har företrätt en elektriker som ådragit sig en patientskada i samband med att han skulle få en ny knäled inopererad. Elektrikerna beviljade medlemmen rättshjälp eftersom medlemmen omöjligen, med tanke på de svåra regler som finns rörande patientskada, själv skulle kunna tillvarata sina intressen på ett sådant sätt att han skulle kunna få rätt mot försäkringsbolaget.

Patientförsäkringen hade bedömt att det rörde sig om en patientskada, men att merparten av mannens besvär var en följd av den grundsjukdom som föranlett behovet av en ny knäled och hade tagit slutlig ställning vad avser rätt till försäkringsersättning när rättshjälp beviljades av förbundet. Patientförsäkringen ansåg att det förelåg en låg invaliditet till följd av det inträffade. Patientförsäkringen bedömde även att mannen skulle ha tvingats byta arbetsuppgifter till följd av knäoperationen (även om patientskadan inte inträffat) och att arbetsbytet således inte var förorsakat av patientskadan.

LO-TCO Rättsskydd AB har nu efter prövning i Patientskadenämnden vunnit fullt bifall. Detta innebär att medlemmen erhåller full inkomstförlustersättning för arbetsbytet som skedde efter patientskadan och att Patientskadenämnden bedömt att det föreligger en väsentligt högre medicinsk invaliditet till följd av patienskadan än den som patientförsäkringen bedömt föreligga. Rättskyddet har medfört att medlemmen erhållit ytterligare försäkringsersättning med drygt  2, 1 miljoner kronor. Ombud för mannen var förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt