Dyrt att bryta mot ett förlikningsavtal

En grävmaskinist som är medlem i SEKO fick inte ut sin semesterersättning på cirka 17 000 kr när han slutade sin anställning på ett entreprenadföretag. I de förhandlingar som SEKO påkallade vägrade företaget att betala. Förbundet vände sig till Arbetsdomstolen och yrkade betalning av semesterersättningen plus allmänt skadestånd.

Vid ett sammanträde i domstolen träffade parterna en förlikning som bl. a. gick ut på att företaget skulle betala semesterersättningen. Förlikningsavtalet undertecknades av förbundet och arbetsgivaren. När förbundet sedan begärde betalning vägrade arbetsgivaren betala med motiveringen att förlikningsavtalet var ogiltigt därför att förbundet enligt arbetsgivaren inte i tid lämnat viss specificerad information till företaget enligt en punkt i förlikningsavtalet. Förbundet hade dock uppfyllt denna punkt men informationen blev eventuellt något försenad beroende på postgången.

Eftersom företaget inte betalade enligt förlikningsavtalet begärde förbundet tvisteförhandlingar. I förhandlingarna hävdade förbundet att förlikningsavtalet utgjorde ett kollektivavtal eftersom det undertecknats av förbundet och arbetsgivaren. Förutom semesterersättningen yrkade förbundet allmänt skadestånd till förbundet och medlemmen för kollektivavtalsbrott. Arbetsgivaren bestred samtliga krav.

Efter huvudförhandling meddelade AD sin dom och fastställde att arbetsgivaren skulle utge

  • semesterersättning med 16 665 kr
  • allmänt skadestånd till medlemmen med 10 000 kr
  • allmänt skadestånd till förbundet med 10 000 kr
  • rättegångskostnader med 52 331 kr
  • eller tillhopa 89 996 kr plus ränta.

 

Ombud för medlemmen och förbundet var förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB,
08-6766367.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt