Driftledare vid Busslink är inte skyldiga att arbeta delade pass

Busslink införde ett tjänstgöringsschema för bolagets driftledare som innebar att arbetsdagen delades upp i två arbetspass med fyra timmars ledighet mellan passen. Enligt schemat skulle varje driftledare ha sin arbetstid förlagd på detta sätt under fem dagar i månaden. Driftledarnas fackförbund, Unionen, väckte talan vid Arbetsdomstolen som prövade om en sådan arbetstidsförläggning stred mot gällande kollektivavtal eller mot de enskilda arbetstagarnas anställningsavtal.

Arbetsdomstolen fann att det gällande kollektivavtalet inte innebar något förbud mot att dela upp den ordinarie arbetstiden i olika arbetspass.

Av utredningen i målet framkom bl a att driftledarna inom bussbranschen inte arbetat på delade pass och att en sådan arbetstidsförläggning aldrig berörts mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vidare framkom att sättet att förlägga arbetstiden väsentligt hade försämrat möjligheten till återhämtning mellan passen och därför haft negativa hälsoeffekter. Det framkom även att möjligheten att utnyttja fritiden och att förena arbete och familjeliv på ett positivt sätt hade försvårats. Mot den bakgrunden fann Arbetsdomstolen att de enskilda driftledarnas anställningsavtal hade träffats med utgångspunkt från att delade arbetspass inte skulle förekomma och att en sådan förläggning av arbetstiden innefattade en så långtgående förändring för arbetstagarna att arbetsgivaren inte ensidigt hade rätt att besluta om det.

För vidare läsning se Arbetsdomstolens dom nr 2/10

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt