Diskbråcket godkändes som arbetsskada

Förvaltningsrätten i Malmö har i en dom från den 28 juni 2019 i mål nr 4210-18 förklarat att ländryggbesvär med diskbråck hos en medlem i fackförbundet Handels utgör en arbetsskada.

Prövningen av belastningssjukdomar enligt arbetsskadeförsäkringen har på senare år alltmer kommit att handla om vetenskapliga studier och vad forskningen säger om skadlighet. Försäkringskassan använder sig nästan uteslutande av rapporter från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) som underlag för vilka typer av exponering i arbetet som kan anses skadliga.

I ärenden där ryggproblem prövas som arbetsskada är Försäkringskassans uppfattning ofta att försäkrades ryggproblem, som ofta inkluderar diskbråck, utgör en ryggsjukdom och att det vetenskapliga stödet för skadlighet är otillräckligt (det finns för få eller för dåliga vetenskapliga studier som visar på skadlighet). På denna grund avslår sedan Försäkringskassan ofta ansökan om ersättning för arbetsskada.

LO-TCO Rättsskydd är dock av uppfattningen att detta förfarande inte är korrekt. Uppdelningen som gjorts av SBU utgår tydligt från ett paraplybegrepp – ryggproblem – och innefattar sedan bl.a. kategorierna ryggbesvär (subjektivt upplevd värk m.m), diskförändringar (inkl. diskbråck) och ryggsjukdomar.

Förvaltningsrätten går i den aktuella domen på LO-TCO Rättsskydds linje och klargör att diskbråck och diskförändringar inte är en ”ryggsjukdom” i arbetsskadeförsäkringens mening och att detta också framgår av SBU:s rapport nr 227. Förvaltningsrätten konstaterar vidare i domen att medlemmen i sitt arbete på varuhus varit utsatt för sådan manuell hantering som är skadlig avseende bland annat uppkomsten av diskbråck. Medlemmens arbetshindrande ländryggsbesvär med diskbråck godkändes som arbetsskada och hon beviljas livränta för den inkomstförlust hon gör.

Sådana arbetsskadeärenden, där den försäkrade har diskbråck eller andra ryggproblem har traditionellt varit svårvunna. Därför är förvaltningsrättens dom av betydelse.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Handels. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, 08-6766347.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt