Bestående smärttillstånd har orsakats av olycksfall i arbetet, trots läkt fraktur

En medlem i Lärarnas Riksförbund hade i sitt arbete som gymnasielärare ramlat och ådragit sig en fraktur på höger armbåge. Läraren sjukskrevs från sitt arbete under ca. sju månaders tid, men var inte sjukskriven under det kommande ”sommarlovet”. Under sommarledigheten upplevde läraren en viss förbättring då armen/armbågen inte utsattes för belastning, men när hon återgick i heltidsarbete i samband med höstterminens start fick hon snabbt förvärrade besvär. Hon sjukskrevs därför på deltid efter ca. två månaders arbete och hoppades på förbättring under det kommande jullovet. När vårterminen började sjukskrevs läraren på heltid och AFA Trygghetsförsäkring bedömde då att hennes besvär från höger armbåge och underarm (som orsakade arbetsoförmågan) inte längre hade ett samband med det godkända olycksfallet. Armbågsfrakturen bedömdes ha läkt och lärarens besvär bedömdes därför inte ha ett samband med olycksfallet, utan bero på något annat. Ytterligare ersättning för lärarens arbetsskada kunde därför inte lämnas.

Läraren begärde omprövning av AFA Trygghetsförsäkrings beslut, men AFA:s omprövningsavdelning instämde i AFA Trygghetsförsäkrings bedömning. Läraren ansökte då om facklig rättshjälp från sitt fackförbund Lärarnas Riksförbund, vilket beviljades.

Vid prövningen i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar vidhöll AFA Trygghetsförsäkring sin inställning i ärendet. Till stöd för sin inställning åberopade AFA ett flertal försäkringsmedicinska bedömningar från tre ortopedspecialister och en specialist i neurologi.

Lärarens inställning i ärendet var att hon, trots att frakturen läkt, hade utvecklat ett kroniskt smärttillstånd i höger armbåge/underarm till följd av olycksfallet/frakturen. Till stöd för sin inställning åberopade läraren bland annat bedömningar från behandlande primärvårdsläkare, behandlande överläkare i neurologi, behandlande smärtläkare, behandlande sjukgymnast samt två försäkringsmedicinska bedömningar från en ortopedspecialist och en specialist i algologi (smärtspecialist).

I sin dom uttalade Skiljenämnden att bedömningen av orsakssambandet skulle göras med utgångspunkten att läraren haft kontinuerliga besvär allt sedan olycksfallet, trots att hon inte varit kontinuerligt sjukskriven. Detta eftersom det framgick av journalanteckningar från vården och lärarens egen beskrivning att det inte funnits någon besvärsfri period sedan olyckan, även om hennes besvär förvärrats vid belastning/arbete.

Skiljenämnden konstaterade sedan att en specialist i algologi, en ortopedspecialist och en neurologispecialist gjort bedömningen att övervägande skäl talar för ett samband mellan olycksfallet och lärarens aktuella besvär samtidigt som den neurologispecialist som AFA Trygghetsförsäkring rådfrågat i ärendet gjort sin bedömning utifrån antagandet att läraren varit besvärsfri under delar av det första året. De tre ortopedspecialister som AFA Trygghetsförsäkring rådfrågat i ärendet hade vidare endast bedömt om det fanns ett samband mellan olycksfallet och ortopediska besvär. AFA:s ortopedspecialister hade således inte tagit ställning till om den smärta som frakturen orsakat kan ha utvecklats till ett bestående smärttillstånd.

Vid en samlad bedömning fann skiljenämnden att övervägande skäl talar för ett samband mellan olycksfallet i arbetet och lärarens besvär med smärta i höger armbåge och underarm. Vid sin bedömning beaktade skiljenämnden särskilt att läraren innan olycksfallet inte haft några besvär från höger armbåge, att besvären är lokaliserade till samma ställe som frakturen, att besvären har funnits kontinuerligt sedan olycksfallet och att det inte har framkommit några andra omständigheter som kan förklara hennes smärta i höger armbåge/underarm.

Skiljenämnden fastställde därför att övervägande skäl talade för ett samband i ärendet och att AFA Trygghetsförsäkring skulle svara för lärarens kostnader för skiljeförfarandet. Enligt skiljenämndens domslut ankommer det på AFA Trygghetsförsäkring att självmant ta upp skadeärendet till omprövning och vid denna prövning iaktta vad skiljenämnden fastställt.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Lärarnas Riksförbund. Ombud var förbundsjuristen Erika Engman, 08-6766345.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt