Beredskapstid inget hinder för a-kassa

 

Kammarrätten i Stockholm har under sommaren avgjort ett mål om rätt till arbetslöshetsersättning till fördel för en medlem i GS Facket som företräddes av LO-TCO Rättsskydd. Frågan gällde om tid med beredskap, under vilken medlemmen skulle hålla sig tillgänglig för arbetsgivaren ifall behov av att rycka in uppstod, kunde anses vara arbetslös tid.

A-kassan hade återkrävt medlemmen på utbetald ersättning, uteslutit honom och polisanmält honom. Kassan menade att mannen hade fått viss ersättning under dagarna med beredskap oavsett om han behövde rycka ut eller inte och att han därmed var anställd och inte arbetslös. Han skulle ha redovisat beredskapstiden som arbetad tid och inte arbetslös tid också de gånger han inte behövt rycka ut. IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) yttrade sig och var av samma uppfattning.

Kammarrätten slår emellertid fast att beredskapsersättningen var låg, och att det genom uppgifter från arbetsgivaren står klart att det inte fanns någon skyldighet att ställa upp under tid med beredskap. Därför hindrade inte tiden med beredskap medlemmen från att stå till arbetsmarknadens förfogande. Medlemmen hade inte lämnat någon oriktig uppgift och uteslutningen och återkravet upphävdes.

Slutsatsen utifrån kammarrättens dom är att så länge det inte finns någon skyldighet att rycka in under beredskapstid förhindrar inte sådan tid rätten till a-kassa.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund GS. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt