Även tillfälliga anställningar kan ligga till grund för SGI

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i SEKO vunnit ett mål om SGI (sjukpenninggrundande inkomst) i Kammarrätten i Stockholm.

Frågan gällde om även tillfälliga anställningar kan läggas till grund för den försäkrades SGI.

Försäkringskassan hade beslutat att inte beakta två kortare anställningar vid beräkning av medlemmens SGI och menade att anställningarna utgjorts av en i förtid avslutad provanställning samt av ett sommarjobb. Det fanns enligt kassan inte någonting som visade att arbetet var avsett att fortsätta eller att det var årligen återkommande.

Kammarrätten konstaterar att ett beslut om SGI baseras på framtida inkomst. Även anställningar som varit begränsade till kortare perioder än sex månader har dock i praxis grundat rätt till SGI om den försäkrade har haft för avsikt att fortsätta arbeta.

Medlemmen hade varit inskriven på Arbetsförmedlingen sedan anställningen upphört och kammarrätten fann inte skäl att ifrågasätta hennes avsikt att arbeta. SGI:n ska, konstaterade rätten, därför fastställas även utifrån de tillfälliga anställningarna.

Slutsatsen utifrån kammarrättens dom är att det väsentliga inte är hur länge en anställning har varat utan om den försäkrade haft för avsikt att arbeta även framöver, till exempel genom att vara inskriven och aktiv hos Arbetsförmedlingen direkt efter en anställnings upphörande. Även en så kort period som en månad kan i sådant fall ligga till grund för SGI.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund SEKO. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt