Atlas Copco döms till företagsbot för arbetsmiljöbrott

I en dom från Hovrätten för Nedre Norrland fastställs Tingsrättens dom: Arbetsgivaren gjorde sig skyldig till arbetsmiljöbrott när man inte vidtog nödvändiga försiktighetsåtgärder vid installationsarbete som innebar risk för personskada.

Flera entreprenörer var inblandade i en omfattande ombyggnation vid ett sågverk utanför Örnsköldsvik. Atlas Copco Kompressor AB utförde installation av en kompressor och provtryckte denna, när plötsligt tryckslangen släppte och träffade en förbipasserande man i huvudet med våldsam kraft. Mannen överlevde men drabbades av en allvarlig skada med bl.a. nedsatt syn och kronisk huvudvärk. Atlas Copco hävdade i domstolen att bolaget inte kunde anses ansvarigt för det inträffade, eftersom installationen utfördes av en underentreprenör. Domstolarna däremot är eniga om att Atlas Copco hade huvudansvaret vid arbetet och att man hade kunnat förhindra skadan om man hade utfört nödvändiga skyddsåtgärder, bl.a. genom att spärra av området runt kompressorn.

Fällande domar för arbetsmiljöbrott är ovanliga. Få ärenden går så långt som till åtal, bevisnivån som krävs är hög och domstolarna tycks länge ha varit obenägna att döma ut straff för dessa brott. Ofta kommer arbetsgivaren undan med att åklagaren inte kan bevisa att rätt skyddsåtgärder verkligen skulle ha förhindrat skadan. Varje dom som klarlägger arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön är därför av stort värde, såväl för arbetstagarna och facket som för arbetsgivarna själva.

Den skadade mannen är medlem i Svenska Elektrikerförbundet. Genom facket fick han ett målsägandebiträde från LO-TCO Rättsskydd utsett vid rättegången. I domen ingår att Atlas Copco får betala rättegångskostnaderna, inklusive dem för målsägandebiträdet vilket bolaget hade motsatt sig. Rättsskyddet har även bevakat regleringen av mannens skada hos AFA Försäkring.

Mattias af Malmborg

Förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt