Återkrav av utbetalad livränta upphävs för medlem efter dom i kammarrätten

Försäkringskassan återkrävde en utbetalad livränta på 50 000 kr (arbetsskadeersättning) för en medlem i IF Metall och menade att medlemmen inte anmält ny inkomst och att hon borde ha insett att hennes nya lön kunde påverka livräntan. Medlemmen skadade sig i arbetet på 90-talet och beviljades då ersättning för den inkomstförlust hon gjorde i samband med ett arbetsbyte. När hon fick en mindre löneökning sommaren 2018 anmälde hon först inte ny inkomst eftersom avtalet inte var helt färdigt.

Kammarrätten har nu avgjort målet och upphäver återkravet helt. Domstolen menar att det finns skäl för eftergift för en del av perioden. Inkomstuppgifterna från arbetsgivaren var osäkra och det hade gått mycket lång tid sedan arbetsskadan godkändes och livränta beviljades. Löneökningen 2018 var inte onormalt hög och det kunde inte exakt fastställas vad hon skulle tjäna i det yrke hon lämnat sedan lång tid tillbaka. Bedömningen att det funnits en anmälningsskyldighet byggde på beräkningar som är mycket osäkra och det är fråga om små marginaler. Kammarrätten beaktade också särskilt att medlemmen så sent som 2018 fått besked om att fortsatt rätt till livränta fanns och att hon inte fått någon mer betydande löneökning efter detta.

Domen har betydelse för andra medlemmar som efter att ha haft livränta under lång tid och utifrån inkomstuppgifter som ligger långt tillbaka fått anspråk på återkrav riktade mot sig från Försäkringskassan.

Dom meddelad 2024-04-10 av Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2694-22. Ombud i målet var förbundsjurist Magnus Eriksson, 08-676 63 47.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt