Asperger ingen säkerhetsrisk hos lokförare

SEKOs medlem Torolf är lokförare och har kört tåg sedan 1980-talet. År 2008 fick han diagnosen Asperger. Asperger är ett tillstånd man lever med sedan födelsen och tar sig olika uttryck hos olika människor.

Anställda som arbetar med säkerhetsuppgifter inom järnvägen – till exempel lokförare – går på återkommande hälsoundersökningar för att kontrollera att de uppfyller Transportstyrelsens krav på hälsotillstånd för att få arbeta med säkerhetstjänst inom järnvägen. Genom dessa hälsoundersökningar fick Transportstyrelsen kännedom om Torolfs diagnos och fattade ett beslut som innebar att han inte längre fick arbeta som lokförare. Transportstyrelsen menade att han utgjorde en säkerhetsrisk på grund av sin diagnos och angav i sitt beslut att ”Aspergers syndrom samt alla neuropsykiatriska tillstånd med kognitiva funktionsnedsättningar, med eller utan medicinsk behandling med centralstimulerande preparat, är inte förenliga med sådana arbetsuppgifter som är av betydelse för trafiksäkerheten inom järnvägen”.

Torolf beviljades rättshjälp via sitt förbund och fick hjälp att driva ärendet i domstol. Förvaltningsrätten och kammarrätten menade att Torolf var lämplig som lokförare, detta särskilt med hänsyn tagen till hans långa och felfria yrkeskarriär och hur diagnosen tog sig uttryck hos just honom.  Domstolarna meddelade honom därför dispens från de hälsokrav Transportstyrelsen ställt upp. Transportstyrelsen överklagade målet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutat att inte ta upp målet till ny prövning. Det betyder att kammarrättens och förvaltningsrättens domar gäller; Torolf får fortsätta arbeta som lokförare.

Målets utgång är välkommen och innebär att Transportstyrelsen måste ta större hänsyn till individuella omständigheter vid sin prövning av hälsokraven vid säkerhetsarbete inom järnvägssektorn.

Torolf hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund, Facket för service och kommunikation (SEKO) och hans ombud var förbundsjurist Kerstin Burman, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 40.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt