Arbetsskadad med armbågsbesvär kan inte arbeta som tågvärd

En medlem som utvecklat armbågsbesvär (epikondylit) på grund av sitt arbete ansökte om arbetsskadelivränta hos Försäkringskassan. Försäkringskassan ansåg att medlemmen trots sina besvär skulle kunna arbeta som tågvärd och att hon då inte skulle göra någon inkomstförlust. Rätt till ersättning fanns därmed inte.

Försäkringskassans beslut överklagades till förvaltningsrätten. Enligt intyg från fackförbundet SEKO som gavs in i målet är tågvärdar alltid ansvariga för att hålla utrymningsvägar fria. En tågvärd måste alltså klara av tunga lyft, vilket medlemmen inte gjorde. Dessutom finns vissa hälsokrav för tågvärdar som har säkerhetstjänst, vilket är den typ av tjänst som är vanligast förekommande. Medlemmen uppfyllde inte dessa hälsokrav. Förvaltningsrätten höll trots detta med Försäkringskassan om att medlemmen skulle kunna utföra ett arbete som tågvärd och anförde att det inte hade framkommit någon godtagbar förklaring till varför arbete som tågvärd utan tunga lyft och statiska moment skulle vara exkluderade från prövningen.

Domen överklagades till kammarrätten som beslutade sig för att meddela prövningstillstånd och ta upp målet till prövning. Kammarrätten anförde att medlemmen hade kommit in med underlag som visade att ett arbete som tågvärd innefattar upprepad belastning och vissa tyngre lyft samt vanligtvis uppställer hälsokrav som medlemmen inte kan uppfylla. Kammarrätten bedömde därför att det inte rimligen kan begäras att medlemmen ska kunna utföra ett arbete som tågvärd.

Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3510-18.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Livsmedelsarbetareförbundet. Ombud var förbundsjuristen Lina Gertzell, 08-676 63 65

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt