Arbetsgivarens vållande av cancer visat trots arbetsgivarens konkurs

Efter att ha fått sin arbetssjukdom godkänd hos AFA Försäkring har en medlem drivit ärendet vidare till Vållandenämnden. Frågan som nämnden hade att ta ställning till var om arbetsgivaren genom oaktsamhet orsakat medlemmens arbetssjukdom.

Den exponering som visats i arbetsskadeärendet var exponering för cancerogena ämnen. Ämnena hade gett upphov till en cancersjukdom hos medlemmen. Medlemmen hade framfört uppgifter om att arbetsgivaren underlåtit att göra riskbedömningar angående uppkomst av hälsorisker och brustit i sin skyldighet att informera om riskerna i arbetet. Dessutom saknades föreskrivna rutiner för skyddsutrustning. Tidigare skyddsombud på arbetsplatsen intygade att arbetsgivaren inte hade gjort någon riskanalys för de aktuella arbetena och att det saknades dokumentation över riskerna.

Eftersom arbetsgivaren gått i konkurs kunde denne inte höras i ärendet. De uppgifter som lämnats av skyddsombudet tillsammans med de uppgifter som lämnats av medlemmen själv var dock tillräckliga för att nämnden skulle anse det utrett att arbetsgivaren inte levt upp till de skyldigheter denne haft enligt arbetsmiljölagen och dit knutna föreskrifter. Därigenom ansågs arbetsgivaren genom oaktsamhet ha vållat medlemmens arbetssjukdom.

Ombud för medlemmen är förbundsjurist Styrmir Olafsson, 08-6766313, och rättshjälp har beviljats av IF Metall.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt