Arbetsförmedlingen avskedade felaktigt

Arbetsförmedlingen avskedade i början av år 2007 två arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen i Staffanstorp. Som skäl för avskedandena angav Arbetsförmedlingen en rad olika omständigheter.

Avseende den ena arbetsförmedlaren gjorde Arbetsförmedlingen bl.a. gällande att han hade en kränkande och sexistisk jargong gentemot kvinnor, att han fällt kränkande uttalanden om personer med annan etnisk bakgrund, att han brutit mot tystnadsplikten och att han misskött sina ärenden

För den andra arbetsförmedlaren gjorde Arbetsförmedlingen bl.a. gällande att han hade varit okollegial i sitt arbetssätt, misskött sina rutiner och att han misskött sina ärenden.

Arbetstagarnas fackliga organisation, Fackförbundet ST, beviljade arbetstagarna rättshjälp. AD fann att Arbetsförmedlingen till stora delar inte förmått styrka att arbetstagarna agerat på sådant sätt som Arbetsförmedlingen påstått. De problem som funnits vid arbetsplatsen berodde enligt AD på den dåliga psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen och att ledningen hade ett ansvar för detta. Vidare anser AD att Arbetsförmedlingen inte tydligt påtalat bristerna för arbetstagarna. Det har enligt AD inte heller funnits något skäl för att tro att arbetsförmedlarna inte skulle ha ändrat sitt beteende om de fått chansen. Arbetsgivaren har inte heller försökt lösa situationen på arbetsplatsen genom en omplacering.

AD fann mot bakgrund av detta att det inte ens förelegat grund för uppsägning. Arbetsförmedlarna tilldömdes 80 000 kr vardera i skadestånd samt lön från dagen för avskedandet. Vidare förpliktades Arbetsförmedlingen att utge ersättning för Fackförbundet ST:s rättegångskostnader med 1 157 855 kr.

Arbetsförmedlingen har dock efter AD:s dom vägrat att rätta sig efter denna och återta arbetstagarna i tjänst. Arbetsförmedlingen har därför i enlighet med 39 § LAS åtagit sig att utöver ovan nämnda belopp betala ytterligare 32 månadslöner vardera till arbetstagarna.

Se vidare AD 2008 nr 91.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt