Arbetsdomstolen tolkar in dolda begränsningar i kollektivavtal om föräldralön

Enligt 2007 års måleriavtal har en arbetstagare som är tjänstledig på grund av havandeskap, barns födelse eller adoption rätt till föräldralön om arbetstagaren varit anställd viss angiven tid och anställningen ska fortsätta under en viss tid efter ledigheten.  

Mellan Svenska Målareförbundet å ena sidan och ett måleriföretag i Piteå och Målaremästarnas Riksförening å andra sidan uppstod tvist om rätt till föräldralön för en medlem i förbundet. Arbetsgivarparterna menade att rätt till föräldralön endast förelåg fram till dess barnet var 18 månader gammalt och att ledigheten inte kunde delas upp.  

I texten om föräldralön i 2007 års måleriavtal finns inga sådana begränsningar. Arbetsdomstolen anser sig hänvisad till ”avtalstexten och allmänna överväganden” och resonerar utförligt om vilken betydelse olika delar av avtalstexten har för tolkningsfrågan. Arbetsdomstolen kommer fram till att 2007 års måleriavtal ger en arbetstagare rätt till föräldralön endast om den tas ut i samband med barnets födelse, vilket domstolen antyder är fram till dess barnet är 18 månader gammalt, och att ledigheten inte kan delas upp. Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att måleriavtalet inte innehöll de av arbetsgivarparterna påstådda begränsningarna eftersom de inte framgick av ordalydelsen.   

Arbetsdomstolens dom 2013 nr 87. Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.    

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt