Arbetsdomstolen tolkar direktreklamavtalet

I ett mål mellan Svenska Transportarbetareförbundet å ena sidan samt Almega Tjänsteföretagen och ett direktreklamföretag i södra Sverige å andra sidan har Arbetsdomstolen tolkat det mellan parterna gällande direktreklamavtalet. Enligt detta avtal är prestationslön gängse löneform för distributörer av direktreklam som delar ut med bil i landsbygd. I en anmärkning i kollektivavtalet finns en regel om garantilön, enligt vilken lön motsvarande timlön ska utgå, om utfallet av prestationslönen blir lägre än timlönen för en normalprestation. I samma bestämmelse anges att gemensam tidmätning ska ske vid oenighet om tidsåtgången.

Parterna i målet var oeniga om vad en normalprestation enligt garantilönebestämmelsen avser. Parterna var vidare oeniga om tidmätning enligt garantilönebestämmelsen ska omfatta tidsåtgången för transport fram och tillbaka mellan distributörens bostad/utlämningsstället och utdelningsdistriktet.

Arbetsdomstolen har i en dom som meddelades den 2 februari 2022 funnit att normalprestation ska beräknas utifrån tidsåtgången för en normalpresterande arbetstagare att utföra distributionsarbetet och inte – som förbundet hävdade – att normalprestation ska beräknas utifrån den tid som går åt för den enskilde distributören att i det enskilda fallet utföra distributionsarbetet i ett normalt arbetstempo.

Arbetsdomstolen har vidare funnit att tidmätning enligt garantilönebestämmelsen inte ska omfatta tidsåtgången för transport fram och tillbaka mellan distributörens bostad/utlämningsstället och utdelningsdistriktet. I den senare frågan var de två arbetstagarledamöterna skiljaktiga och ansåg att tidsåtgången för dessa transporter skulle räknas in vid tidmätning enligt garantilönebestämmelsen eftersom dessa resor var en integrerad del av arbetet.

Arbetsdomstolens dom AD 2022 nr 9

Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt