Arbetsdomstolen gav facket rätt få ut anställningsbevis

Enligt Transportavtalet mellan Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivarförbund ska en arbetsgivare skicka en kopia av alla nya anställningsbevis till Transports lokalavdelning. Syftet är att facket ska ha möjlighet att kontrollera att arbetsgivarna följer lag och kollektivavtal, särskilt när det gäller anställningsformer, lön och arbetstid. DHL Express (Sweden) AB upphörde dock plötsligt att skicka över anställningsbevis för de anställda som inte var med i facket till Transports lokalavdelning. Bolaget menade med stöd av sitt arbetsgivarförbund att det skulle strida mot personuppgiftslagen att skicka över anställningsbevisen.

Arbetsdomstolen fann att personuppgiftslagen var tillämplig på åtgärden och gjorde slutligen en intresseavvägning av om fackets intresse av att kunna kontrollera att arbetsgivaren följde lag och kollektivavtal vägde tyngre än den oorganiserades intresse av att anställningsbeviset inte lämnades ut.

Domstolen fann att facket hade ett berättigat intresse av att kunna kontrollera att bolaget följde kollektivavtalet. Domstolen fann vidare att utlämnandet av anställningsbeviset utgjorde ett visst ingrepp i den personliga integriteten men att de uppgifter som lämnades ut till facket om anställningsform, arbetstid, semester, tillämpligt kollektivavtal och uppsägningstid normalt kan anses som harmlösa. När det gäller att lämna ut uppgift om lön hänvisar domstolen till att sådana uppgifter är helt offentliga på hela den offentliga arbetsmarknaden. Man pekade vidare på att uppgifter om taxerad inkomst är en offentlig uppgift hos Skatteverket. Domstolen konstaterade att uppgifterna i anställningsbevisen når en begränsad krets av personer hos facket och ingenting tydde på att berörda arbetstagare skulle drabbas av några konkreta negativa effekter av att uppgifterna lämnades ut.

Sammantaget fann domstolen att facket hade ett tungt vägande intresse av att kunna kontrollera att bolaget tillämpade kollektivavtalet på samtliga anställda, även de som inte var medlemmar i facket, samtidigt som ingreppet i den personliga integriteten var litet. Fackets intresse vägde därför tyngst och bolaget var skyldigt att följa kollektivavtalet och skicka över anställningsbevis för samtliga nyanställda till lokalavdelningen.

Bolaget ålades att betala 50 000 kr i allmänt skadestånd till förbundet för kollektivavtalsbrott. Dom AD 2010 nr 87.

Ombud för Svenska Transportarbetarförbundet var förbundsjuristen Robert Sjunnebo hos LO-TCO Rättsskydd AB. Robert är f n föräldraledig och eventuella frågor om domen kan därför ställas till chefsjuristen Dan Holke, 08-6766311.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt