Arbetsdomstolen: Chauffören var anställd, inte egen företagare

Vid bolaget Andreassons Åkeri i Veddige AB har en chaufför arbetat under tre månader. Han har inte fått lön för arbetet i enlighet med det kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet som bolaget var bundet av. Skälet för det har enligt bolaget varit att chauffören inte var anställd utan egen företagare och därför ska kollektivavtalet inte tillämpas. Bolaget har också invänt att det inte är bolaget som anlitat chauffören utan det har skett via ett annat bolag, Zimit Transportförmedling AB (Zimit), med vilket bolaget upprättat ett avtal om utförande av tjänster.

Det är makarna Andreasson som äger både åkeriet och Zimit.

Arbetsdomstolen har prövat om chauffören var anställd hos bolaget eller inte. Som domstolen ofta sagt tidigare är det avgörande inte vad parterna har kallat rättsförhållandet utan hur avtalsförhållandet i olika hänseende är beskaffat. Domstolen kommer därefter fram till att chauffören är att betrakta som arbetstagare. Domstolen gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter och pekar bl a på att chauffören inte haft någon egen dragbil utan enbart ställt sin arbetskraft som chaufför till förfogande på obestämd tid. Den av åkeriet tillhandahållna dragbilen har varit utrustad med en mobiltelefon genom vilken chauffören hade kontakt med trafikledningen och tilldelades nya uppdrag. Chauffören har haft tillgång till ett betalkort från åkeriet med vilket han betalat dieseln. Chauffören har dessutom fått ersättning av åkeriet för utlägg, till exempel färjeavgifter. Under den tid som arbetet har pågått har chauffören endast arbetat åt åkeriet, han har inte haft möjlighet att också utföra arbete åt någon annan på det sätt som är normalt vid ett uppdragsförhållande.

Frågan är då hos vem han är arbetstagare?

Att det inte är åkeriet som träffat avtalet med chauffören utan Zimit har enligt domstolen ingen betydelse vid prövningen av om ett arbetstagarförhållande föreligger mellan chauffören och åkeriet. ”Arbetsdomstolen gör bedömningen att åkeriet i detta fall inte kan undkomma det tvingande arbetstagarbegreppet genom att via Zimit ingå ett skriftligt avtal, benämnt avtal om tjänster, och genom att låta Zimit står för betalningen av det utförda arbetet”.

Arbetsdomstolens slutsats är att chauffören har varit arbetstagare hos åkeriet och att kollektivavtalets regler skulle ha tillämpats på honom. Åkeriet ska därför betala skadestånd till förbundet för kollektivavtalsbrott. Skadeståndet bestäms till 100 000 kr. Utöver det ska bolaget betala förbundets rättegångskostnader.

Ombud för Transportarbetareförbundet var förbundsjuristen Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd, 08-6766325.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt