Arbetsdomstolen avslår Kommunals talan om brott mot uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergång inom bussbranschen

Nobina bedrev fram till och med den 12 juni 2022 all busslinjeverksamhet i region Uppsala. I november och december 2021 sade Nobina upp ett stort antal arbetstagare som arbetade i denna verksamhet. Uppsägningarna skedde p g a arbetsbrist, eftersom verksamheten den 13 juni 2022 skulle tas över av Keolis och Nobina gjorde bedömningen att det inte skulle röra sig om en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS. Kommunal gjorde en annan bedömning och hävdade att Nobinas uppsägningar hade skett i strid med uppsägningsförbudet i 7 § 3 st. LAS. Kommunal menade att det vid uppsägningstidpunkten hade stått klart för Nobina att det skulle komma bli en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS. Detta eftersom Keolis skulle komma att ta över – bland annat – majoriteten av de bussar som av tekniska och miljömässiga skäl kunde tas över samt majoriteten av de anställda i verksamheten. Vid en förhandling i november 2021 hade Keolis gjort klart för Kommunal att de avsåg att anställa samtliga tillsvidareanställda förare. Detta kom till Nobinas kännedom dagen efter förhandlingen. Vidare hade Keolis inlett en omfattande process för att rekrytera arbetstagare i Nobinas verksamhet i region Uppsala.

Arbetsdomstolen inleder sin bedömning med att pröva om det vid uppsägningstillfällena med säkerhet kunde överblickas att huvuddelen av de anställda i Nobinas verksamhet i regionen skulle tas över av Keolis. Arbetsdomstolen konstaterar att inga anställningsavtal med Keolis var påskrivna vid uppsägningstillfällena. Den finner att det fanns många osäkerhetsfaktorer när det gällde i vilken utsträckning Keolis rekryteringsförsök skulle lyckas. Det kan därför inte vid uppsägningstillfällena anses ha stått klart att huvuddelen av arbetstagarna skulle komma att övertas av Keolis och att entreprenörsbytet därmed utgjorde en verksamhetsövergång. Uppsägningsförbudet i 7 § 3 st. LAS var därför inte tillämpligt.

Kommunal hade begärt att Arbetsdomstolen skulle begära förhandsavgörande från EU-domstolen. Arbetsdomstolen ansåg inte att det var nödvändigt att begära ett sådant avgörande för att döma i målet. Arbetsdomstolen uttalar i sammanhanget att EU-domstolens praxis säkerställer att arbetstagare som överlåtaren har sagt upp i strid med artikel 4.1 i överlåtelsedirektivet kan göra gällande sina rättigheter mot förvärvaren efter övergången.

Arbetsdomstolens dom AD 2023 nr 29

Ombud för förbundet var förbundsjuristerna Josephine Trinder (08-67663 38) och Annett Olofsson (08-6766329)

I sammanhanget ska nämnas att frågan huruvida verksamheten har övergått enligt 6 b § LAS kommer att avgöras i ett mål där förbundet har väckt talan mot förvärvaren Keolis, Arbetsdomstolens mål nr A 20/23.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt