Ansöka om ersättning för arbetsskada – åtgärder för att hjälpa medlemmar att få sin arbetsskada prövad

Som bekant har arbetsskadeförsäkringen i stort sett upphört att fylla sin funktion vad gäller att lämna ekonomisk kompensation till arbetstagare vid arbetsskada. Alldeles för få erhåller idag sin rätt till ersättning genom arbetsskadeförsäkringen för att situationen ska anses vara acceptabel.

Försäkringskassan tog för några år sedan fram ett särskilt läkarutlåtande för livränta som avsåg att underlätta förutsättningarna att ansöka om rätt till arbetsskadelivränta. Detta läkarutlåtande har såvitt Rättskyddet kan bedöma använts i allt för liten utsträckning. Det är därför angeläget att förbunden går ut med information om att detta läkarutlåtande finns och kan användas för att underlätta en prövning i sak av rätt till ersättning för arbetsskada.

Länk till läkarutlåtandet:  https://www.forsakringskassan.se/download/18.62c6089e1799604047f1302/1625747173345/7808-lakarutlatande-for-livranta.pdf

Vid frågor, kontakta förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt