AFA Trygghetsförsäkring betalar försäkringsersättning med drygt 7 miljoner kronor till medlem på grund av att arbetsgivaren anses vara vållande till personskada

LO-TCO Rättskydd AB har som ombud företrätt en medlem i fackförbundet IF Metall under drygt sex års tid. 

Medlemmen skadade sig allvarligt i samband med ett takarbete år 1999. Medlemmen har därefter haft svårigheter med att få sin skada i form av kroniska ryggbesvär godkända av försäkringsbolag och Försäkringskassan. LO-TCO Rättskydd AB har bland annat företrätt medlemmen i två processer genom de förvaltningsrättsliga instanserna, förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringskassans beslut att de kvarstående besvären inte är en arbetsskada har emellertid stått sig vid domstolsprövningarna och detta trots att medlemmen hade sju expertvittnen i form av professorer och docenter inom ortopedi och arbets- och miljömedicin som bedömt att samband föreligger, samt att det förevarit muntlig förhandling i förvaltningsrätten med hörande av sakkunnig.

Vid den senaste prövningen i kammarrätten så konstaterade domstolen bland annat följande: ” Samtliga läkarutlåtanden bygger på hypoteser om NN:s (korrigerat av undertecknad) besvärs- och smärtutveckling, samtidigt som den biologiska orsaken till besvären inte är känd. När denna omständighet vägs samman med de ovan angivna skälen för och emot samband anser kammarrätten att övervägande skäl inte talar för att ländryggsbesvären är en följd av olycksfallet.” Enligt LO-TCO Rättsskydd AB är detta ett allt för högt ställt beviskrav av kammarrätten som inte överensstämmer med gällande praxis att man visst kan godkänna symptomdiagnoser som arbetsskada, utan fullständig kunskap om de medicinska, biologiska förklaringarna, till varför en del människor får kvarstående besvär för en typ av skada som många andra tillfrisknar ifrån. Försäkringskassans tes är att besvären efter olyckan vid en viss tidpunkt läkt ut och ersatts av åldersmässiga besvär i en redan”dålig” rygg. 

AFA Trygghetsförsäkringar kom till samma bedömning som Försäkringskassan efter att ha hört ett flertal medicinska experter.  LO-TCO Rättskydd AB drev ärendet vidare till AFA Omprövningsavdelning som fann att övervägande skäl talar för ett orsakssamband mellan de kvarstående besvären och olyckan. Med hänsyn tagen till det mycket tydliga tidssambandet, att mannen aldrig haft någon sjukskrivningsdag före olyckan eller några som helst dokumenterade sjukdomsbesvär, samt att han blev sjuk i direkt anslutning till olyckan och att det är besvär i samma kroppsdel som sedan kvarstått och föranlett rätt till sjukersättning, så godkändes sambandet av Omprövningsavdelningen. Tilläggas kan att mannen var mycket ung när han skadade sig.  

Medlemmen har därefter företrätts av LO-TCO Rättskydd AB  även i  Vållandenämnden hos AFA Trygghetsförsäkring. Efter två prövningar konstaterar Vållandenämnden att arbetsgivaren är skadeståndsskyldig för uppkommen skada och ersättning skall lämnas genom försäkringen beräknad enligt 5 kapitlet skadeståndslagen. Det rörde sig om en säkerhetsbrist vid takarbetet som arbetsgivaren ansvarar för.  Detta innebär att AFA Trygghetsförsäkringar lämnar ersättning för den del som Försäkringskassan inte lämnar ersättning för. 

Ombud för medlemmen är förbundsjurist Ulf Lejonklou, tfn 08-676 63 57

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt