AD: Anmälan till konkurrensverket var inte en stridsåtgärd

I Måleriavtalet mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet finns en bestämmelse avseende garantilön för yrkesutbildade arbetstagare. Våren 2021 gjorde Måleriföretagen en anmälan till Konkurrensverket där det gjordes gällande att en bestämmelse i Måleriavtalet avseende garantilön för yrkesutbildade arbetstagare är konkurrensbegränsande. Förbundet yttrade sig till Konkurrensverket. Konkurrensverket fattade i september 2021 beslut om att skriva av ärendet eftersom verket inte ansåg att det för närvarande fanns skäl att prioritera en fördjupad utredning.

Med anledning av Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket väckte förbundet talan i Arbetsdomstolen och yrkade att Måleriföretagen skulle betala allmänt skadestånd till förbundet för olovlig stridsåtgärd. Förbundet anförde att Måleriföretagens anmälan var gjord mot bättre vetande och i ond tro eller att Måleriföretagen genom sin anmälan vidtagit en åtgärd som syftat till att utöva påtryckning på förbundet, som går längre än att bara hävda att avtalsbestämmelsen är konkurrensbegränsande.

Arbetsdomstolen har i dom den 18 maj 2022 avslagit förbundets talan. Arbetsdomstolen skriver att anmälan till Konkurrensverket var av sådan beskaffenhet att den faktiskt kunde inverka på förbundet och att åtgärden därför kunde vara en stridsåtgärd. En stridsåtgärd kan dock i ett fall som detta anses föreligga endast om åtgärden – utövandet av befogenheten att göra en anmälan till behörig myndighet – vidtagits primärt och i direkt syfte att åstadkomma en påtryckning på motparten. Arbetsdomstolen finner inte att anmälan var gjord mot bättre vetande och i ond tro. Arbetsdomstolen gör vidare bedömningen att utredningen i målet inte ger tillräckligt stöd för att kunna anta att anmälan gjordes i det primära och direkta syftet att utöva påtryckning på förbundet, dvs. av annat skäl än att få konkurrensfrågan utredd av myndighet.

Arbetsdomstolens dom AD 2022 nr 30

Ombud för förbundet var förbundsjuristerna Sussanne Lundberg (08-6766309) och Annett Olofsson (08-6766329).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt