Seminarie

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.
Seminarierna äger rum i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
I priset ingår kursdokumentation, kaffe och vid heldagsseminarium lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare så anmälan bör ske så snart som möjligt. Antagningen sker i den ordning anmälan kommer in till LO-TCO Rättsskydd. Avgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande när vi mottagit anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till seminariet. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-2 veckor före seminariet debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före seminariet debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen fritt överlåtas till någon annan.

Juridiken kring att driva ett arbetsskadeärende – Ansökan, utredning och överklagande

Datum och tid

Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 9.30 – 16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning 

Att få en arbetsskada prövad och godkänd kan tyckas svårt. Lagstiftningen är in-vecklad och den rättspraxis som finns är svåråtkomlig. Men rättsläget är inte så hopplöst som många tror. Att få sin skada godkänd som arbetsskada innebär också ofta stora ersättningsbelopp, ibland miljoner. Seminariet utgår från fallstudier där deltagarna tillsammans med kursledarna går igenom varje arbetsskadeärende under de viktigaste delarna av handläggningen, från ansökan via utredning, till överklagande och processen i domstol. Praktiska exempel med grupparbeten varvas med teoretiska inslag och diskussion. Efter seminariet är målet att deltagarna ska ha en klar bild av vilka regler som styr rätten till ersättning, vilken utredning som hjälper medlemmen till godkänd ar-betsskada och som Försäkringskassan och AFA Försäkring anser vara viktigast, och hur processen hos myndighet, AFA och i domstol ser ut. Seminariet vänder sig till ombudsmän, skyddsombud och försäkringsrådgivare som har grundläggande kunskaper om arbetsskadeförsäkringen. För den som tidi-gare gått på våra arbetsskadeseminarier kommer delar av seminariet att vara en nyttig repetition och vissa delar en fördjupning. Vi lägger bl.a. mer tid på prak-tiska övningar och grupparbeten. Utrymme ges för deltagarna att fråga om speci-fika ärenden och handläggning.

Föreläsare

Lise-Lotte Sjöstedt och Gustav Sjöberg

Anmälan

Senast den 2 maj 2019

Pris

3.500 kr plus moms inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation

Anmälan

* Obligatoriskt fält